[1] Chọn ca-ta-lô, [2] số trang đầu vào(ví dụ: 120), [3] đẩy ra ngoài;Tìm theo ca-ta-lô trang;

powered by FORCIA